Chci přispět menu

O nás:
Zásady ochrany dětí

Zásady ochrany dětí pro Chance 4 Children z.s.

Sídlo: 145 Hlavni, 251 66 Senohraby, Česká republika
Telefon +420 774 999 444
www.c4c.cz

Chance 4 Children z.s. dodržuje povinnost pečovat o ochranu a podporu dobrých životních podmínek dětí a mladých lidí a zavazuje se zachovávat postupy, které odrážejí zákonné povinnosti, českou vládu a pokyny EU a jsou v souladu s požadavky na osvědčené postupy.

  • Uvědomujeme si, že blaho dětí je prvořadé ve veškeré práci, kterou děláme, a ve všech rozhodnutích, která přijímáme
  • Všechny děti bez ohledu na věk, postižení, rasu, náboženství nebo víru, pohlaví nebo sexuální orientaci mají stejné právo na ochranu před všemi druhy újmy nebo zneužívání.
  • Některé děti jsou navíc zranitelné kvůli dopadu předchozích zkušeností, míře jejich závislosti, komunikačním potřebám nebo jiným problémům
  • Spolupráce s dětmi, mladými lidmi, jejich rodiči, pečovateli a dalšími organizacemi je zásadní pro podporu blaha mladých lidí.

 

Podobně se zaměstnanci a dobrovolníci mohou setkat s obavami o bezpečnost a pohodu dospělého, kterému hrozí zneužití. Další informace o ochraně dospělých naleznete v Zásadách ochrany dětí a dospělých Chance 4 Children.

Důvěrnost a sdílení informací:

Chance 4 Children očekává, že všichni zaměstnanci, dobrovolníci a správci budou zachovávat mlčenlivost. Informace budou sdíleny pouze v souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochranou údajů.

Informace by však měly být sdíleny s místním úřadem, pokud se má za to, že dítěti hrozí újma, nebo se obratit na policii, pokud je někdo v bezprostředním nebezpečí nebo byl spáchán trestný čin.

Záznam a uchovávání záznamů:

O všech obavách týkajících se dospělého nebo dítěte s potřebami ochrany musí být veden písemný záznam. Ten musí zahrnovat podrobnosti o zúčastněné osobě, povaze hrozby a přijatých opatřeních, přijatých rozhodnutích a proč k nim došlo.

Všechny záznamy musí být podepsané a datované. Všechny záznamy musí být bezpečně a důvěrně uloženy v souladu s obecnými nařízeními o ochraně osobních údajů (GDPR)

Bezpečný nábor a výběr:

Chance 4 Children se zavazuje k bezpečnému zaměstnávání a bezpečným náborovým praktikám, které snižují riziko poškození dětí lidmi, kteří s nimi nejsou schopni pracovat nebo s nimi být v kontaktu.

Chance 4 Children má zásady a postupy, které pokrývají nábor všech spolupracovníků, zaměstnanců, dodavatelů a dobrovolníků.

Používání mobilních telefonů a dalších digitálních technologií:

Všichni zaměstnanci, správci a dobrovolníci by si měli být vědomi zásad a postupů Chance 4 Children ohledně používání mobilních telefonů a jakékoli digitální technologie a chápat, že je nezákonné fotografovat děti a mladé lidi bez výslovného souhlasu jejich zákonných zástupců.

Whistleblowing:

Je důležité, aby pracovníci Chance 4 Children měli možnost mluvit nebo jednat, pokud jsou s něčím nespokojeni. Whistle blowing nastane, když osoba vznese obavy z nebezpečné nebo nezákonné činnosti nebo jakéhokoli protiprávního jednání v rámci své organizace. To zahrnuje obavy o jiného zaměstnance nebo dobrovolníka.

Důležité kontakty:

Chance 4 Children Odpovědný pracovník pro ochranu dětí:

Jméno: Markéta Franková
E-mailová adresa: m.s.franke@c4c.cz
Telefonní číslo: +420 725 583 424

Prohlášení:

Výše uvedené, v celku i jednotlivé části, tvoří Zásady ochrany dětí Chance 4 Children z.s.. Vychází z příslušných směrnic EU a mezinárodních pokynů pro ochranu dětí a je v souladu se všemi příslušnými kritérii, kterými se řídí ochrana dětí před jakýmkoli nebezpečím, zneužíváním nebo vykořisťováním.

Chance 4 Children z.s. přijala výše uvedené zásady 1. ledna 2017 a od tohoto data jsou toto oficiální Zásady ochrany dětí platen v organizaci. Chance 4 Children z.s. je v souladu se všemi příslušnými zákony a směrnicemi ČR a EU a řídí se jimi.

Školení a informovanost:

Chance 4 Children zajišťuje, aby byla správcům, zaměstnancům, dobrovolníkům a všem relevantním osobám spojeným s organizací, která to vyžaduje (např. dodavatelé), k dispozici odpovídající úroveň bezpečnostního školení.

Pro všechny zaměstnance, kteří pracují nebo dobrovolně pracují s dětmi, to vyžaduje minimálně školení zaměřené na základní vědomosti, které jim umožní:

Porozumět tomu, co je ochrana a jejich roli při ochraně dětí. Rozpoznat dítě, které potenciálně potřebuje ochranu, a jednat. Vědět, jak nahlásit bezpečnostní riziko. Při práci s dětmi chápat důstojnost a respekt. Mít znalosti o zásadách ochrany dětí.

Ochrana dětí: Ochrana dětí je definována jako:

ochrana dětí před špatným zacházením. předcházení poškození zdraví nebo vývoje dětí. zajištění toho, aby děti vyrůstaly v podmínkách, které jsou v souladu s poskytováním bezpečné a účinné péče. podnikání kroků, které umožní všem dětem dosáhnout nejlepšího vývoje.

Definice:

Dítě každý, kdo ještě nedosáhl 18. narozenin, i když žije samostatně, je příslušníkem ozbrojených sil nebo je v nemocnici.

Dospělý v ohrožení:

Dospělý, který potřebuje péči a podporu (bez ohledu na to, zda úřad naplňuje některou z těchto potřeb, či nikoli), zažívá týrání nebo zanedbávání, nebo je ohrožen, a v důsledku těchto potřeb není schopen se chránit před zneužíváním nebo zanedbáváním nebo před rizikem toho.

Zneužívání dětí a dospělých: Děti a dospělí mohou být zranitelní vůči zanedbávání a zneužívání nebo vykořisťování ze strany své rodiny a jednotlivců, s nimiž se setkávají ve svém každodenním životě. Existují 4 hlavní kategorie zneužívání, kterými jsou: sexuální, fyzické, emocionální zneužívání a zanedbávání. Je důležité si uvědomit konkrétnější typy zneužívání, které spadají do těchto kategorií, jsou to:

Šikana a kyberšikana Sexuální zneužívání dětí Trestné vykořisťování dětí Obchodování s dětmi Domácí násilí Historické zneužití Online zneužívání

Účel:

Chance 4 Children:

Chrání děti a mladé lidi, kteří využívají služeb Chance 4 Children před nebezpečím. To zahrnuje i děti dospělých, kteří využívají naše služby Poskytuje zaměstnancům a dobrovolníkům, stejně jako dětem a mladým lidem a jejich rodinám, zastřešující principy, kterými se řídí náš přístup k ochraně dětí. Tyto zásady se vztahují na každého, kdo pracuje jménem Chance 4 Children, včetně vyšších manažerů a správní rady, placených zaměstnanců, dobrovolníků, dočasných pracovníků, zaměstnanců agentur a studentů. Nedodržení zásad a souvisejících postupů bude neprodleně řešeno a může vést k propuštění/vyloučení z organizace.

Pošli úsměv dál
Podpořte Dr. Klauna