Chci přispět menu

Pravidla pro přijímání finančních darů z řad veřejnosti

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ Z ŘAD VEŘEJNOSTI

  1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU: Chance 4 Children (C4C) z.s.

Sídlo:      Osvobozených politických vězňů 656, 272 01  Kladno, Česká republika

IČO: 70818819

Kontakt: mail@c4c.cz

Účel a cíle spolku: Organizace Chance 4 Children (C4C) byla založena v roce 1996 pod heslem "Každé dítě si zaslouží šanci" a je jednou z nejdéle působících neziskových organizací v České republice. Kromě iniciativy Dr. Klaun podává pomocnou ruku dětem z dětských domovů a sociálně vyloučeným dětem. Získala mezinárodní uznání za to, že se jí podařilo zlepšit kvalitu života tisíců potřebných a ohrožených dětí.

Také můžete pomoci darem – Dary uplatněné jako odečitatelná položka od základu daně:

Fyzické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých spolku, pokud hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,-Kč, maximálně lze odečíst 10% ze základu daně.

Právnické osoby: od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých spolku, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,-Kč, maximálně lze odečíst 5% ze základu daně. Mezi dárcem a obdarovaným bude sepsána darovací smlouva.

Firmám a podnikům za materiální či finanční pomoc nabízíme možnost umístění reklamy na všech našich propagačních materiálech a na internetových stránkách. Také se můžete stát kmotrem některého z našich projektů.

Stále intenzivně hledáme nové sponzory, firmy, nebo i drobné dárce. Každého, kdo se chce přesvědčit o použití získaných prostředků srdečně zveme na návštěvu našeho spolku.

  1. DEFINICE POJMŮ

DAR je finanční obnos darovaný dárcem na účet spolku.

DÁRCE je fyzická nebo právnická osoba dobrovolně podporující spolek formou jednorázového plnění, nebo opakovaného poskytování finančních prostředků na účet spolku, tj. daru ve smyslu zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve smyslu pozdějších předpisů.

  1. DÁRCI

Spolek spravuje tzv. dárcovskou základnu, komunikuje s pravidelnými dárci, informuje je o novinkách spolku.

Dárcům je při poskytnutí daru vystaven doklad potvrzující přijetí daru (např. pro účely daňových úlev), popř. je sepsána darovací smlouva.

  1. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Dárci mohou spolku pomoci svými peněžitými dary takto:

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webových stránkách spolku,
  • bezhotovostně platební kartou VISA, nebo MasterCard na webových stránkách spolku,
  • přímým vkladem na účet 1002228214/2700

Dárci mohou přispívat pravidelně libovolným obnosem; minimální ani maximální výše daru není stanovena. Darováním se dárce nezavazuje k žádnému dalšímu či jinému plnění.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje dárců je spolek povinný zpracovávat ze zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, do výročních zpráv. Požádá-li dárce o to, aby nebyl uveden ve výroční zprávě, spolek dárci vyhoví.

Osobní údaje dárců jsou zpracovávány v souladu s GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Spolek neposkytuje osobní údaje dárců žádným třetím osobám.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dárce je povinen před poskytnutím finančního daru se řádně seznámit s těmito pravidly a samotným poskytnutím daru pak dárce stvrzuje, že se seznámil s účelem, pro který byl spolek založen, a dále pak s těmito pravidly.

V Kladně dne 15. 6. 2022

Pošli úsměv dál
Podpořte Dr. Klauna