Chci přispět menu

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Chcete si ověřit jaká data o Vás uchováváme?

Napište nám dopis či email na adresu:

Chance 4 Children (C4C) z. s.

Osvobozených politických vězňů 656
272 01  Kladno
Česká republika

Tel: +420 725 583 424

nebo na e-mailu: mail@c4c.cz

V průběhu 10 dní od nás dostanete odpověď.

 

 1. Základní pojmy

Osobní údaj je každá informace o fyzické osobě (subjektu údajů), na základě, které lze fyzickou osobu identifikovat.

Subjektem údajů je žijící fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Subjektem údajů ve smyslu GDPR není právnická osoba a na údaje, které jsou zpracovávány o právnické osobě se tedy GDPR nevztahuje, protože údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji. GDPR nevztahuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách. 

Správce a zpracovatel 

Jak správce, tak i zpracovatel jsou právnické, případně fyzické osoby, které nakládají s osobními údaji. 

Správce (v tomto případě Chance 4 Children z.s.) je tím, v jehož „prospěch“ jsou osobní údaje zpracovány. Proto je správce za jejich zpracování vždy primárně odpovědný. Správce rozhoduje o účelu, způsobu, rozsahu a prostředcích, jakými budou osobní údaje zpracovávány. 

Zpracovatel (v tomto případě Chance 4 Children z.s. a subjekty, které Chance 4 Children z.s. zpracováním pověří) je oproti tomu osobou, která zpracování osobních úkonů provádí na základě pokynů (pověření) a ve prospěch správce. Mezi správcem a zpracovatelem vzniká smluvní vztah. Primárně odpovědným ve vztahu k subjektu údajů je vždy správce, nikoliv zpracovatel, nicméně v některých případech se subjekt může obrátit ke zpracovateli přímo. 

 1. Obecně

Chance 4 Children z.s. zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy – tzn. se zákonem č 101/2000 Sb. a s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Mezi osobní údaje se kterými pracujeme patří:

 • Jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa (pokud je poskytnuta)
 • Telefonní číslo (pokud je poskytnuto)
 • Datum narození (pokud je poskytnuto)
 • IČO a DIČ (pokud byly poskytnuty)
 • Číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)
 • Způsob získání Vašich údajů
 • Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné. Z nařízení jiné normy však musíme Vaše osobní údaje v některých případech uchovávat. Například pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností tento fakt uchovat deset let v našich účetních záznamech.
 1. Jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno?

Chance 4 Children z.s. používá Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Pro zpracování darů
 • Pro komunikaci s dárci
 • Pro informování o našich projektech a jejich výsledcích
 • Pro vyřízení Vašich žádostí či dotazů
 • Pro získání zpětné vazby
 • Pro úpravu Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv v souladu s normami upravující ochranu osobních údajů. Například abychom Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům.
 • Pro plnění povinností vyplývajících z platných právních norem
 1. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje sdílíme s několika málo třetími stranami. Těmi to třetími stranami jsou:

 • poskytovatelé služeb, pro které je nutné mít přístup k Vašim osobním údajům pro poskytování služeb (a to včetně poskytovatelů, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení pro účely informování dárců, ukládání a úprava dat, poskytování IT a marketingových služeb a datové analytiky)
 • orgány veřejné správy
 • odborní poradci (účetní, auditoři, právníci a další obchodní kontakty)

Tyto třetí strany se mohou nacházet na území České republiky, v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. Vstupujeme do smluvních vztahů výhradně s třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

 1. Vaše práva ve vztahu ke svým osobním údajům

Vaším právem je nás požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi a získat popis k jakým účelům jich bylo použito. V případě, že zjistíte, že námi uchovávané údaje o Vás jsou nepřesné nebo že účel za jakým byly získány již není nezbytný, prosím kontaktujte nás. Kontakty jsou uvedeny níže.  

Dále máte následující práva:

 • Právo na omezení zpracování – pokud nás chcete dočasně přestat podporovat, zpochybníte správnost údajů (dokud neprovedeme opravu) nebo pokud vznesete námitku proti zpracování údajů (než stížnost prověříme).
 • Právo na vyřazení, či výmaz – máte také právo po nás vyžadovat, abychom vaše osobní údaje vyřadili, nebo vymazali z databáze (včetně souhlasu s přímým marketingem to však neplatí v případech, kdy máme jiné právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání Vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v našem oprávněném zájmu).
 • Právo vznést námitku vůči zpracování z důvodu oprávněného zájmu – v rozsahu, v němž je zpracovávání vašich osobních údajů.
 1. Kontakty

Kontaktovat nás můžete na adrese:

Chance 4 Children (C4C) z. s.

Osvobozených politických vězňů 656
272 01  Kladno
Česká republika

Tel: +420 777 352 370

nebo na e-mailu: mail@c4c.cz

Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a vaše stížnost bude prošetřena. Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (tj. Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

 1. Změny v prohlášení

Chance 4 Children z.s. si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení vzhledem k vývoji implementace a interpretace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 1. Seznam třetích stran spolupracujících s Chance 4 Children z.s.
 • BlueDRM GmbH
 • Česká pošta, s.p.
 • fundraising s.r.o.
Pošli úsměv dál
Podpořte Dr. Klauna